TOP < クレジット

Credit

Planning: SOL CHORD  http://solchord.jp/
   Supervision  MAEDA SHINJIRO http://maedashinjiro.jp/
   Art Direction  OKAZAWA RINA http://okazawarina.info

Filmmakers:
ARIKAWA SHIGEO IGARASHI TOMOKO IKEDA YASUNORI ISHIKAWA TAMAGAWA OKI HIROYUKI KIMURA NORIYUKI SAITO MASAKAZU SUZUKI HIKARU TAKASHI TOSHIKO NAKAZAWA AKI NISHIMURA TOMOMI HAYASHI YUKI MURYO HOMMA MAEDA SHINJIRO

Twitter : @SOLCHORD_BYT

Enquiry:
MAEDA SHINJIRO(Organizer) maedashinjiro@gmail.com